SJ Home Planet BB Bold • Font Việt hóa

- Tác giả: Blambot

Bấm vào đây để gõ thử nàooo~

– Quote trên hình: Trịnh Công Sơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top