SJ Next Sparkling • Font Việt hóa

Bấm vào đây để gõ thử nàooo~

Update – 22/03/2024: Bổ sung một số ký tự truyện tranh đặc biệt và ký tự còn thiếu (không có dưới hình).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top