SJ Musician Crush • Font Việt hóa

Bấm vào đây để gõ thử nàooo~

– Trên hình: bài thơ Thuyền và biển của Xuân Quỳnh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top