SJ CCLegendaryLegerdemain • Font Việt hóa

- Tác giả: Comicraft

Bấm vào đây để gõ thử nàooo~

- Nguồn câu nói trên hình: Trịnh Công Sơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top