SJ CCFaceFront All Caps • Font Việt hóa

Bấm vào đây để gõ thử nàooo~

– Trên hình: câu nói của Trịnh Công Sơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top